Assessoria Fiscal

  • Confecció de comptabilitats d’empreses
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Impost sobre el Patrimoni (IP)
  • Imposat de Societats (IS)
  • Impost sobre Successions i Donacions
  • Imposats autonòmics i locals com l’IBI