Dret Bancari

Advocats Granollers

Bufet d’Advocats en Dret Bancari.

Negociacions amb els bancs.

Accions derivades de productes complexos com a participacions preferents, obligacions subordinades, permutes financeres, productes estructurats.

Nul·litat de clàusules abusives com les clàusules sol, venciment anticipat, interessos de demora, despeses de constitució d’hipoteca, comissions.

Execucions hipotecàries.