Les reformes de la llei concursal que afecten els concursos de persona física o la segona oportunitat

El passat 6 de setembre de 2022, es va publicar la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma de la Llei concursal, no només per complir les exigències imposades per les directives de la Unió Europea – Directiva (UE) 2019/ 1023 i Directiva (UE) 2017/1132-, sinó per simplificar procediments i costos per així incentivar la reestructuració i refinançament per mantenir encara més viu el teixit empresarial.

En aquest article, tractarem les reformes més significatives pel que fa al concurs de persones físiques, més comunament conegut com a “Llei de la Segona Oportunitat” (LSO).

En primer lloc, i atès el trànsit jurídic que rebien els jutjats per tramitar aquests procediments, s’ha optat per intentar agilitzar al màxim aquests procediments. Actualment, el temps estimat per posar fi a aquest procediment oscil·la entre els 18 i els 24 mesos. Amb la nova normativa, s´intentarà tancar en 1 any. Per aconseguir això, s’han adoptat les mesures següents:

  • Tots els procediments de la LSO seran tramitats pels Jutjats Mercantils, els quals són més àgils i especialitzats.
  • Un cop presentat, s’introdueixen terminis que abans eren inexistents, de manera que després de la demanda del concurs aquesta ha de ser repartida en el termini d’un dia hàbil.
  • I, finalment, deixa de ser obligatori l’acord extrajudicial de pagaments, tema que tractarem a continuació.

EL DEUTOR PODRÀ TRIAR ENTRE L’EXONERACIÓ A TRAVÉS DE LA LIQUIDACIÓ DE LA MASSA ACTIVA O A TRAVÉS D’UN PLA DE PAGAMENTS.

La normativa anterior precisava la presentació d’un pla de pagaments davant dels creditors. Això comportava invertir una quantitat elevadíssima de temps, a causa del volum de documentació a aportar, la signatura a la notaria, entre altres farragosos i lents tràmits.

A més, suposa un abaratiment del procés, ja que no s’hauran d’abonar honoraris de l’administrador concursal ni, com hem esmentat, del notari.

Amb aquesta reforma, el deutor NO haurà de liquidar el patrimoni com a condició per accedir a l’exoneració del passiu insatisfet. Això no obstant, si no es liquida el patrimoni, evidentment si s’haurà de presentar el pla de pagaments, encara que conservi els seus béns.

 

PLA DE PAGAMENTS ES REDUEIX DE 5 A 3 ANYS

Pel que fa a l’apartat anterior, si s’opta per acollir-se a un pla de pagaments, serà per un termini màxim de 3 anys, no de 5 com a la normativa anterior. Això no obstant, si es conserva l’habitatge habitual del deutor, es podrà allargar fins a 5 anys.

 

EXONERACIÓ DE DEUTE PÚBLIC (Deutes tributaris i la Tresoreria General de la Seguretat Social – TGSS-)

Tal com venia manifestant l’Alt Tribunal -vegeu STS 2253/2019 – ECLI:CA:TS:2019:2253-, per no desvirtuar el mecanisme de la LSO, cal condonar els deutes públics. Doncs amb la nova reforma, es pot exonerar fins a 20.000 euros de deute públic. Aquesta quantitat es repartiria entre Hisenda i la Seguretat Social, és a dir: 10.000 euros amb l’Agència Tributària i 10.000 euros més amb la SS.

 

EXIGÈNCIES MÉS DURES PER A SER CONSIDERAT DEUTOR DE BONA FE.

Tot i que hem vist que el legislador busca un procediment, àgil, clar i econòmic, endureix els requisits per accedir a aquest procediment. A la normativa anterior, només s’exigien 2 pressupostos subjectius i 1 objectiu. En canvi, a la nova normativa, es disparen substancialment, encara que la majoria de requisits no deixen de ser relacionats amb delictes o sancions d’ordre tributari, tot això recollit a l’article 487 de la nova llei.

Tot i aquest darrer enduriment, hi ha una alegria compartida en trànsit econòmico-jurídic per aquesta nova reforma, ja que és un mecanisme àmpliament sol·licitat la funció del qual és pràcticament indispensable per a milers de persones.

Si teniu qualsevol dubte sobre la Llei de la Segona Oportunitat, no dubteu a contactar amb ACS Advocats, us assessorarem i guiarem perquè pugui començar de nou.

David Pou Gómez
Col·laborador Júnior ACS Advocats