Targetes Revolving i la seva possible nul·litat

Com identificar si tens una targeta revolving? Si tens una targeta de crèdit que portes anys pagant quotes mensuals i el deute no acaba mai, amb tota probabilitat estiguem davant d’una de les comunament conegudes com a targeta revolving.

Aquestes targetes es caracteritzen perquè permeten finançar compres i obtenir diners en efectiu a l’instant, prorratejant-se el deute en quotes mensuals.

Tot i això, el problema que presenten aquestes targetes és que el T.A.E. és molt elevat, moltes vegades superior al 28%, cosa que implica que els interessos que ha de tornar el titular de la targeta per utilitzar aquest finançament siguin molt alts.

De manera i manera que aquests interessos poden ser considerats usuraris i declarar-se el préstec nul, obligant-se a l’entitat financera a tornar l’import dels interessos pagats en excés.

En el cas que els diners pagats siguin més dels prestats, es pot reclamar judicialment la nul·litat del contracte i l’excés de capital més els interessos, així com també les assegurances o comissions que s’hagin cobrat.

No obstant això, en cas que encara no s’hagin pagat la totalitat dels diners prestats, es pot reclamar judicialment la nul·litat del contracte de la targeta de crèdit i la devolució dels interessos, comissions i assegurances i abonar a l’entitat la quantitat que quedés per pagar.

Així, doncs, qualsevol persona que hagi sol·licitat una targeta revolving -sent les més conegudes les WiZink o les Citibank, entre d’altres- pot reclamar contra l’entitat emissora per possibles interessos usuraris.

Contacteu amb ACS Advocats per a més informació, som especialistes en reclamacions contra entitats financeres i bancàries.